Powołano Radę POT VI kadencji

Dzień po wygaśnięciu V kadencji Rady POT Minister Sportu i Turystyki powołał jej następców.

Rada będzie pełniła swoje obowiązki przez trzy kolejne lata – do 8 lutego 2018 roku. Do jej kompetencji należy przyjmowanie przedstawionych przez prezesa POT projektów rocznych planów finansowych, przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania POT, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności POT, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych POT, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów POT.

Członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje minister właściwy ds. turystyki. W jej skład wchodzi 12-18 członków rekomendowanych przez administrację rządową, jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników. W skład Rady Programowej Polskiej Organizacji Turystycznej VI kadencji weszli:

I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA
1. Tomasz Szeratics, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
2. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki;
3. Urszula Ślązak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4. Iwona Korczak, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
5. Agnieszka Kręcisz – Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
6. Wojciech Hurkała, Naczelnik Parków Narodowych w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska.

II. JEDNOSTKI LUB OGÓLNOPOSLKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
7. Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich;
8. Andrzej Pisula, Burmistrz Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich;
9. Janina Kwiecień, Starosta Kartuski, Związek Powiatów Polskich;
10. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Związek Miast Polskich;
11. Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, Związek Gmin Wiejskich RP;
12. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Związek Województw RP;

III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, PRZEWOŹNIKÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE TURYSTYKI
13. Małgorzata Chechlińska, Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki;
14. Jan Korsak, Przewodniczący Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza;
15. Jacek Kowalczyk, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego;
16. Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związek Miast Bałtyckich;
17. Andrzej Saja, Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego;
18. Andrzej Kindler, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki.

Related News

Comments are closed

© 2014-2018 TURYSTYKA24